Overal en altijd de beste aanbiedingen.

Met ShopRun blijf je op de hoogte.

ALGEMENE VOORWAARDEN – SHOPRUN®


Definities:
ShopRun®: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inappco B.V., handelend onder de naam ShopRun®, statutair gevestigd te Eindhoven. Inappco is geregistreerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer: 56876904

Aanbieder: Marktpartij handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst is aangegaan met ShopRun middels het aanmeldformulier dat wordt aangeboden via de ShopRun webpagina.

Actie: Een door de aanbieder zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de consument, dat door middel van de ShopRun-App wordt gepubliceerd en gecommuniceerd.

Consument: Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de adverteerder middels de ShopRun-App.

ShopRun-App: Het mobiele dashboard dat gratis beschikbaar wordt gesteld voor de consument middels verschillende App-stores waarmee de communicatie van aanbieder(s) naar de consument(en) zal geschieden.


De ShopRun-App:
ShopRun biedt, middels de ShopRun-App, een voor consumenten gratis te downloaden dienst met actuele acties die overeenkomen met de interessegebieden van de betreffende consument. Hierdoor ontvangt u tijdens het winkelen een actuele en aantrekkelijke aanbieding die overeenkomt met uw behoefte op dat betreffende moment. De ShopRun-aanbiedingen die u tijdens het winkelen ontvangt op uw ShopRun-App, worden zelf door de verschillende deelnemende aanbieders bedacht en gepubliceerd. De dienstverlening van ShopRun aan de consument beperkt zich tot het verstrekken van informatie via de ShopRun-App. Wanneer een consument besluit om via de ShopRun-App een ShopRun-aanbieding te accepteren en te verzilveren gaat de betreffende consument een overeenkomst aan met de aanbieder. De ShopRun-App is hierin slechts een communicatiemiddel.


Kosten:
De consument is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden en het gebruik van de ShopRun-App alsmede het activeren van een ShopRun-aanbieding.


Locatiegegevens:
Om te zorgen dat u als gebruiker van de ShopRun-App de beste aanbiedingen ontvangt uit uw omgeving is het nodig dat ShopRun op de hoogte blijft van de locatie van uw smartphone. Met behulp van deze gegevens kan de applicatie de consument op de hoogte brengen van aanbiedingen die gedurende een bepaalde tijdsperiode in de buurt van uw smartphone te vinden zijn. Hiertoe worden de locatiegegevens realtime maar anoniem bijgehouden. De door ShopRun ontvangen gegevens met betrekking tot de locatie van de consument worden onder geen enkele voorwaarden verstrekt aan derden. Overige bepalingen met betrekking tot de privacy van de consument zijn te vinden in het privacy-beleid van ShopRun. Dit privacy-beleid is te allen tijde terug te lezen op de ShopRun website.


Aansprakelijkheid:
ShopRun kan niet garanderen dat een overeenkomst tussen de aanbieder en de consument (op een succesvolle wijze) tot stand komt. De consument gaat door het verzilveren van een ShopRunaanbieding geen overeenkomst aan met ShopRun, maar met de betreffende aanbieder. ShopRun zelf is niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, goed of dienst aan de consument op grond van een actie of anderszins. ShopRun is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel, voortvloeiende uit het accepteren en verzilveren van de ShopRun-aanbieding door de consument als gevolg van de door de aanbieder aangeboden actie. ShopRun levert middels haar ShopRun-App slechts acties aan de consument. ShopRun is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overeenkomsten die worden gesloten tussen de consument en de aanbieder. De in een actie vermelde prestatie levert de aanbieder aan de consument voor eigen rekening en voor eigen risico. ShopRun is ten opzichte van de consument niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming of anderszins door de aanbieder. ShopRun kan op geen enkele wijze worden gehouden tot het vergoeden van enige schade veroorzaakt door de tekortkoming in de nakoming door de aanbieder. ShopRun zal altijd haar uiterste inspanning verrichten om te zorgen dat de ShopRun-App en haar website zonder technische storingen functioneren. Desondanks kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkelingen van de ShopRun-App of haar website storingen veroorzaken die de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. ShopRun kan de beschikbaarheid van de ShopRun-App of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. ShopRun aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan bij een consument door het uitblijven van beschikbaarheid van de ShopRun-App of haar website, het ontstaan van technische storingen en/of dataverlies.


Intellectueel eigendom:
Alle elementen van de ShopRun-website, het ShopRun-platform en de ShopRun-App zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten van ShopRun of haar licentiegevers.


Geschillen:
Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen ShopRun en consumenten zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.


Wijziging diensten en voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele algemene voorwaarden worden beschikbaar gesteld via de ShopRun website. Daarnaast behoudt ShopRun zich het recht om de omvang en de functionaliteiten van de ShopRun-App en haar website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.


Heeft u vragen?
Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden voor consumenten, kunt u per e-mail contact opnemen via vragen@shoprun.nl


Download de algemene voorwaarden als PDF.