Overal en altijd de beste aanbiedingen.

Met shoprun blijf je op de hoogte.

ALGEMENE VOORWAARDEN – ADVERTEERDERS – SHOPRUN®

page1image1256

Definities:
Onder deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Adverteerder: Marktpartij handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst is aangegaan met ShopRun middels het aanmeldformulier dat wordt aangeboden via de ShopRun- webpagina.

Consument: Iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de “Adverteerder” middels de ShopRun-App.

Coupon: Een door de “Adverteerder” zelf geïnitieerd voordeel, korting of vergelijkbaar aanbod voor de “Consument”, dat door middel van de ShopRun-App / ShopRun-platform wordt gepubliceerd en gecommuniceerd wordt.

Credit: Door het aankopen van Credits is de “Adverteerder” in staat Coupons te plaatsen. Één credit vertegenwoordigd in deze niet altijd de equivalent van één coupon maar is afhankelijk van het aangebodene.

De overeenkomst: Middels acceptatie van bijgaande algemene voowaarden gaat de “Adverteerder” een rechtsgeldende overeenkomst aan met ShopRun aangaande alle rechten en plichten zoals in deze algemene voorwaarden vermeld.

ShopRun: De besloten vennootschap met beperkte aansprak elijkheid Inappco B. V . , handelend onder de naam ShopRun®, statuair gevestigd te Eindhoven. Inappco is geregistreerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven onder nummer: 56876904

ShopRun-App: Het mobiele dashboard dat gratis beschikbaar wordt gesteld voor de “Consument” middels verschillende App-stores waarmee de communicatie van adverteerder(s) naar de “Consument(en)” zal geschieden.

ShopRun-platform: Het online platform dat – tegen betaling – beschikbaar wordt gesteld door Inappco aan de “Adverteerder(s)” voor het plaatsen van reclame-uitingen die middels de ShopRun-App gecommuniceerd zal worden met de “Consument(en)”.


Artikel 1 – Betaling(en):
Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Adverteerde verschuldigde bedragen per direct te worden voldaan middels de daartoe aangeboden betaalmogelijkheden binnen het ShopRun-platform. De “Adverteerder” heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de Adverteerde heeft Shoprun behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de “Adverteerder” kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De aangekochte credits vertegenwoordigen geen geldelijke waarde en geven als zodanig geen recht op restitutie.


Artikel 2 – Prijzen / Aangeboden pakketten:
Vermelde prijzen binnen het ShopRun-platform op het moment van bestelling van credits zijn de actuele prijzen exclusief BTW. Aan pakketprijzen uit het verleden kunnen geen rechten worden ontleend. De aangekochte credits vertegenwoordigen geen geldelijke waarde en geven als zodanig geen recht op restitutie.


Artikel 3 – Levering en uitvoering:
ShopRun zal na betaling de van de bestelde credits deze automatisch, per direct, bijschrijven op het creditaccount van de “Adverteerder”. Credits worden afgeschreven van het account op het moment dat de “Consument” een advertentie verzilverd met de bijbehorende winkelcode. Wanneer de “Adverteerder” een aanbieding via het ShopRun-platform plaatst is de “Adverteerder” verplicht om de betreffende winkelcode te tonen middels het door ShopRun aangeboden promotiemateriaal of deze te communiceren tijdens de aankoop richting de “Consument”.


Artikel 4 – Misbruik:
Misbruik van de ShopRun-App en/of het ShopRun-platform voor anders dan advertentie doeleinden, zoals het weergeven van misleidende informatie , pornografische- discriminerende- beledigende en of bedreigende of opruiende afbeeldingen en/of teksten zullen te allen tijde gemeld worden aan betreffende instanties. Wanneer de “Adverteerder” de “Consument” niet stimuleerd om middels de verzilverknop de betreffende coupon te claimen en de betreffende dienst / product toch wordt geleverd wordt dit gezien als misbruik en als zodanig afgehandeld. ShopRun behoudt zich het recht toe om de “Adverteerder(s)” uit te sluiten van elk verder gebruik van de diensten die het ShopRun- platform aanbiedt indien de “Adverteerder” op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en / of advertentievoorwaarden. ShopRun heeft het recht om accounts, advertenties en foto’s te allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder waarschuwing te blokkeren, wijzigen of verwijderen van het ShopRun-platform. Op het moment van blokkeren en/of verwijderen van accounts door ShopRun dienen de openstaande credits van de betreffende “Adverteerder” als verloren te worden beschouwd. ShopRun heeft het recht om te allen tijde toezicht te houden op, en zich toegang te verschaffen tot pagina’s van de “Adverteerder(s)”.


Artikel 5 – Aansprakelijkheid:
ShopRun wijst alle aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot geleverde diensten, betalingen en afspraken die tussen “Adverteerder” en “Consumentr” plaatsvinden. De “Adverteerder” staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in coupon vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de “Adverteerder” verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de “Consument” op grond van de overeenkomst tegenover de “Adverteerder” kan doen gelden.


Artikel 6 – Intellectueel eigendom:
Alle elementen van de ShopRun-website, het ShopRun-platform en de ShopRun-App zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde rechten van Inappco of haar licentiegevers.


Artikel 7 – Geschillen:
Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden tussen ShopRun en “Adverteerder”s zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.


Artikel 8 – Wijziging diensten en voorwaarden:
ShopRun heeft het recht om de diensten en deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de “Adverteerder(s)” daarvan in kennis te stellen. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op het ShopRun-platform. Het is dan ook verstandig om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.


Download de algemene voorwaarden – adverteerders als PDF.